Blog Lê Trung Hiếu

Just another WordPress.com site

Ôn tập tin thi học kì-3

Tiếp tục post bài.Mọi người làm xong test.Lỗi báo lại cho tớ nhé

Bài 5: Chương trình tính tổng

B1:Tạo 1 form (Add/Form)
B2:Code
Form code :
Private Sub CmdThoat_Click()
Unload FrmTinhTong
End Sub
Private Sub CmdTinhA_Click()
Dim n As Integer, a As Double
Dim i As Integer
n = CInt(Val(TxtN.Text))
For i = 1 To n
a = a + 1 / i ^ 2
Next i
TxtKq.Text = a
End Sub
Private Sub CmdTinhA2_Click()
Dim n As Integer, i As Integer, a As Double
n = CInt(Val(TxtN.Text))
For i = 1 To n
If (i Mod 2 = 0) Then
a = a – 1 / i ^ 2
Else
a = a + 1 / i ^ 2
End If
Next i
TxtKq.Text = a
End Sub

Bài 6: Notepad

B1:Tạo 1 form (Add/Form) .
Thêm thành phần CommonDialog bằng cách Ctrl+T => Chọn tích Microsoft Commond Dialog Control 6.0 => OK .Sau đó kéo thả như với các thành khác (label,textbox)
Thêm menu bằng cách chọn biểu tượng MenuEditor trên thanh công cụ ( hoặc Ctrl+E)
(Sử dụng menu bằng cách dùng các nút mũi tên để lập menu)
B2:Code
Form code :
Private Sub Form_Resize()
TxtEdit.Top = 0
TxtEdit.Left = 0
TxtEdit.Width = FrmNotepad.ScaleWidth
TxtEdit.Height = FrmNotepad.ScaleHeight
End Sub

Private Sub MnuFileExit_Click()
Unload FrmNotepad
End Sub

Private Sub MnuFileNew_Click()
TxtEdit.Text = “”
End Sub

Private Sub MnuFileOpen_Click()
Dim TenFile As String
Dim NoiDungCua1dong As String
Dim Noidung As String
Cdl.DialogTitle = ” Ban hay chon 1 file so lieu can mo”
Cdl.Filter = “File kieu Text |*.txt|File so lieu *.dat|*.dat|File toa do XY|*.xy|Tat ca File|*.*”
Cdl.ShowOpen
TenFile = Cdl.FileName
Open TenFile For Input As #1
Do While Not EOF(1)
Line Input #1, NoiDungCua1dong
Noidung = Noidung & NoiDungCua1dong & vbNewLine
Loop
TxtEdit.Text = Noidung
Close (1)
End Sub

Private Sub MnuFileSave_Click()
Dim TenFile As String
Cdl.DialogTitle = ” Ban hay nhap ten File so lieu de ghi lai”
Cdl.Filter = “File kieu Text |*.txt|File so lieu *.dat|*.dat|File toa do XY|*.xy|Tat ca File|*.*”
Cdl.ShowSave
TenFile = Cdl.FileName
Open TenFile For Output As #2
Print #2, “Chuong trinh nay dc tao boi lop trac dia A 52” & vbNewLine
Print #2, TxtEdit.Text
Close (2)
End Sub

Bài 7: Tính khoảng cách


B1:Tạo 1 form (Add/Form),1 module (Add/Module)
B2:Code
Form code : (lưu ý là nút tính Pi có thể ko làm ,nếu ko làm bỏ phần chữ đỏ này đi)
Private Sub CmdPi_Click()
Dim kq As Double
kq = Pi()
TxtS.Text = kq
End Sub

Private Sub CmdThoat_Click()
Unload FrmTKC
End Sub

Private Sub CmdTinh_Click()
Dim Xa As Double, Ya As Double, Xb As Double, Yb As Double
Dim s As Double
Xa = Val(TxtXa.Text)
Ya = Val(TxtYa.Text)
Xb = Val(TxtXb.Text)
Yb = Val(TxtYb.Text)
s = TKC(Xa, Ya, Xb, Yb)
TxtS.Text = s
End Sub
Module code
Public Function TKC(X1 As Double, Y1 As Double, X2 As Double, Y2 As Double) As Double
TKC = Sqr((X2 – X1) ^ 2 + (Y2 – Y1) ^ 2)
End Function
Public Function Pi() As Double
Pi = 4 * Atn(1)
End Function

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: